top of page

Psychomotorische

Kindertherapie

DSC_3669_edited.jpg

Behandeling

Psychomotorisch onderzoek

De behandeling start met het psychomotorisch onderzoek. Het gedrag van uw kind wordt in kaart gebracht. Er wordt gekeken naar de sterke en zwakke kanten van de volgende aspecten: cognitief (begrip), sociaal (omgang met andere kinderen), emotioneel (gevoelsreactie), motorisch (hoe handig beweegt een kind zich) en sensorisch (het zintuiglijk waarnemen).

Naast het gedrag wordt ook de aanleg, de voorgeschiedenis en de huidige leefomgeving van het kind meegenomen in het onderzoek. Hier worden ouders bij betrokken, maar als het kan ook een juf of meester van het kind.

Het gedrag krijgt hierdoor betekenis en geeft inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek. Vanuit deze analyse kan de therapeut bepalen wat het kind nodig heeft en bekijken of PMKT de meest geschikte behandelvorm is.

Behandeling

De Therapie

Door te werken aan het vertrouwen krijgen in het lijf, door te ervaren en te voelen, gaat een kind zich vaak beter uiten. Een kind gaat meer uitleg geven, wat zij/ hij ervan vindt.

“Ik vind dit niet leuk” of “dit gebeurt nu altijd” zijn opmerkingen die de therapeute vaker hoort. Vaak wordt de verandering thuis ineens opgemerkt.

Na elke 9 sessie vindt er een evaluatie plaats met de ouders.

De Therapie

Oogtraining

Soms merk je aan een kind dat het lezen of het spellen in groep drie niet lekker loopt.

En maar oefenen. Maar het gaat niet vanzelf. Het kind wordt apart genomen en er wordt nog harder geoefend.

Soms merk je aan je kind dat het snel is afgeleid. Hoe komt dat? Soms zie je dat je kind letterlijk tegen veel dingen aanbotst. Hoe kan dat? Er wordt niet altijd gekeken naar de samenwerking van de ogen.

Alle zintuigen zijn van wezenlijk belang om te kunnen leren lezen en schrijven.

Maar wat doe je als de ogen niet goed samenwerken of de klanken niet goed doorkomen bij je kind (door veel oorontstekkingen) Wordt je kind er onzeker van of gaat het druk gedrag vertonen?

 

Eerst kan er een visuele analyse afgenomen worden. Dan kan er getraind worden, zowel thuis als op school. Soms staat er te veel stress op de ogen, waardoor er een plus bril aangemeten kan worden. Ook kan er doorverwezen worden naar een optoloog. Hij kan nog specifieker de ogen meten. Helaas zijn er niet veel optologen in het land, dus houdt rekening met reistiijd of wachttijden

 

Het gedrag kan veranderen doordat het zicht verandert. Er wordt bewuster gekeken. De oefeningen zijn bedoeld voor de kinderen tussen de 7 tot 12 jaar. De kinderen hebben geen lichamelijke beperkingen of ernstige intelligentie problemen.

Oogtraining

Rots en Water

Het doel van het Rots en Water training is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. (Bron: Rots &Water instituut NL).   De rots en water training is een psychofysieke training. Psychofysiek werken betekent dat via een actieve en fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-, emotionele-, en confrontatievaardigheden aangeleerd.

 

Ik gebruik de oefeningen uit de training in mijn therapie. Op deze manier probeer ik kinderen stevig te leren staan en dagelijkse activiteiten met meer focus te doen. Daarnaast geef ik ook Rots en Water trainingen. Ik geef een twee keer per jaar een introductiecursus via schoolsport Leiden en bij voldoende belangstelling een volledige Rots en Water cursus.

 

Ik vertel aan het begin van de training kort aan de ouders wat de Rots en Water training inhoudt: “Je kunt zo sterk als een Rots staan of ervoor kiezen om mee te gaan als water.”  De inzichten uit de training kun je overal gebruiken: op het schoolplein als een ander kind bijna tegen je aanloopt of in de gang op school. 

 

Op een speelse manier leer ik de kinderen te focussen, grenzen aan te geven, je eigen lichaam in te zetten etc. Focussen kun je leren door een bal gericht te gooien, bijvoorbeeld. Hier is wel een bepaalde concetratie voor nodig. Grenzen kun je ervaren door dit te voelen. Op deze manier kun je ook leren omgaan met groepsdruk. Denk aan een klassensituatie: jij wil nog even wat lezen, maar twee kinderen voor je zitten de hele tijd te praten. Wat kun je doen?  Ga je bijvoorbeeld goed focussen of zeg je er wat van?.

 

In de afgelopen jaren kreeg ik van ouders terug dat hun kind veel uit de trainingen hebben geleerd endat het daadwerkelijk toepas in het dagelijks leven. Ik geef deze training daarom al jaren met veel plezier.

rotsenwater.jpg
Rots en Water

Materialen

De therapeut gebruikt bewegings-, expressie-, constructie-, muziek-, ontwikkelings-, sensorische- en symbolische materialen. Bijvoorbeeld tijdens het spelen met een bal wordt een liedje gezongen of er wordt bijvoorbeeld bij symbolisch materiaal een verhaal verteld of er wordt bij schrijfproblemen gewerkt met een schoolbord. Voorbeelden van andere materialen waarmee ik werk zijn: klei, scheerschuim en andere tekenmaterialen.

Met deze middelen en materialen kan het kind zintuiglijke, fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ervaringen opdoen. Het kind kan groeien en nieuwe gedragspatronen ontwikkelen.

Het kind krijgt door de therapie meer grip op zijn/haar behoeftes en gevoelens. Vervolgens leert het zichzelf beter begrijpen en accepteren en kan het beter gaan communiceren met anderen.  Het kind gaat zich ook gemakkelijker bewegen. Het bouwt een goed zelfgevoel op, zodat het zich thuis voelt tussen leeftijdsgenootjes, op school en in het gezin.

Materialen

Ouderbegeleiding en contact met derden

Voor het slagen van de therapie is het belangrijk dat u als ouder kunt inspelen op de nieuwe reactiepatronen die het kind laat zien. Daarom is er regelmatig contact met u over de voortgang van de therapie en de ontwikkeling van uw kind. Als dat nodig of wenselijk is kan contact worden gelegd met bijvoorbeeld de school, de huisarts en/of andere behandelaars.

Ouderbegeleiding en contact met derden

Behandelduur

PMKT is een individuele therapie voor kinderen van circa 4 tot 14 jaar.

De behandelduur is gemiddeld een schooljaar. Dit kan natuurlijk langer of korter zijn en is afhankelijk van de hulpvraag.  De oogtraining is afhankelijk van de meting van de ogen, die wordt gedaan door een expert.

Tarieven

Het uurtarief bedraagt € 65,00.

Oogtraining: 30 minuten € 32,50. 

Prijswijziging voorbehouden.

De onderzoeksfase (minimaal 7 uur) wordt in zijn totaliteit gefactureerd, daarna ontvangt u maandelijks een factuur.

 

Zie ook de zorgwijzer voor de vergoeding voor psychomotorische kindertherapie!


Er zijn een aantal verzekeraars dat de therapie (gedeeltelijk) vergoeden. Als psychomotorische kindertherapeute ben ik aangesloten bij de FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen; bij de beroepsvereniging: NVPMKT Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische kindertherapie en bij de RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Heeft u de beschikking over een PersoonsGebondenBudget, dan is valt de therapie onder de vaktherapie en onder de jeugdwet'. Sinds januari 2007 zijn alle zorgfuncties van het PGB vrijgesteld van omzetbelasting (btw).

Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging ‘De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie’ (NVPMKT), zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en het Beroepsprofiel van de NVPMKT. Ik val onder het Tucht- en Klachtrecht van de NVPMKT. Daarnaast ben ik aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg.

Voor de eerste behandeling wordt een behandelingsovereenkomst gesloten waar onder andere meer over het bovenstaande instaat.

rbcz.png
nvpmkt.png
fvb.png
Behandelduur
Tarieven
bottom of page